ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28068227:   

Artikel 1 Algemeen

Zonneveld Trading B.V. tevens handelend onder  haar  handelsnaam Rekfolie.nl zal in het navolgende aangeduid worden met ‘verkoper’. Onder ‘koper’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die aan de verkoper verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten, evenals de uitvoering daarvan.

Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door verkoper.

De door koper gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij en voor zover door verkoper schriftelijk bevestigd.

Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden dan in plaats van de tot dan geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing zijn op de al bestaande overeenkomst zodra de verkoper de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de algemene voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van verkoper zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Zet-, druk- en andere proeven

Koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de verkoper ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan de verkoper terug te zenden. Goedkeuring van de proeven door de koper geldt als erkenning dat de verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de verkoper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van de koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 4 Afwijkingen

Afwijkingen tussen geleverde zaken en eerdere monsters vormen geen reden voor afkeuring van het geleverde, korting op de factuur, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, indien de afwijking van geringe betekenis is. Een afwijking is van geringe betekenis, indien de afwijking, alle omstandigheden in aanmerking genomen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde heeft.

Artikel 5 Overeenkomst

Een overeenkomst met koper komt eerst dan tot stand nadat de verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, heeft bevestigd of heeft uitgevoerd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat koper, uitsluitend ter beoordeling van verkoper, voldoende kredietwaardig wordt geacht. Verkoper is tevens gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden zijn voor rekening van de koper. Wanneer levering van een bestelde soort niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om een zoveel mogelijk gelijkwaardige soort te leveren of om de order te annuleren wanneer de bestelde soort niet te leveren is of de koper een andere soort niet accepteert.

Artikel 6 Prijzen

De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Verkoper is gerechtigd prijsverhogende factoren zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan koper door te berekenen.

Artikel 7 Levering

De door verkoper opgegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt steeds bij benadering. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. De verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door de verkoper. Eventuele specifieke wensen van afnemer betreffende transport c.q. verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Vanaf het moment van levering van goederen door de verkoper is het geleverde voor risico van de koper. Facturatie geschied op moment van levering tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper behoudt zich te alle tijde het recht voor om zaken onder rembours te leveren, dit na de koper hiervan op de hoogte gesteld te hebben. Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor om orders niet uit te voeren indien koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet of niet volledig leveren. Indien afwijkingen zodanig zijn dat de levering door koper wordt afgekeurd is verkoper gerechtigd binnen redelijke termijn opnieuw te leveren.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Verkoper behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op verzoek van de koper. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mogen genoemde zaken noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, anders dan voor het doel, waarvoor ze door verkoper verstrekt zijn. Bij overtreding verbeurt de koper aan verkoper een direct opeisbare boete van € 5.000,= per dag, vanaf de dag van constatering en vervolgens zolang de overtreding zich voordoet. Onverminderd het recht van verkoper om in de plaats van de boete de volledige schade te vorderen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Door verkoper geleverde zaken, evenals eerder geleverde zaken, blijven onvervreemdbaar eigendom van verkoper, totdat koper al hetgeen verkoper van koper te vorderen heeft, met inbegrip van renten en kosten, daaronder begrepen een eventueel te betalen (schade)vergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomst, volledig aan verkoper betaald heeft. De door verkoper geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door koper worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd de door verkoper geleverde zaken op welke wijze dan ook te bezwaren, te vervreemden of anderszins. Koper verleent verkoper reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich door verkoper geleverde zaken bevinden, teneinde eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

Artikel 10 Overmacht

Overmacht is overmacht conform art. 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien door overmacht levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting, tenzij anders overeengekomen. De koper is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Betalingen dienen eerst ter voldoening van eventueel nog openstaande vorderingen en de daarop betrekking hebbende kosten, waaronder begrepen rente. Bij overschrijding van enige in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, zal aan de koper, vanaf het moment dat hij in verzuim is, boven het door hem verschuldigde, een vertragingsrente in rekening worden gebracht van 1,5% per maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling, waarbij een gedeelte van een maand gelijk zal worden gesteld met een hele maand. Het door de koper verschuldigde bedrag, inclusief rente en kosten, is onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling opeisbaar in geval van op de koper uitgesproken faillissement, surseance van betaling en onder curatelenstelling, overlijden van de koper, beslaglegging onder de koper, liquidatie, het verliezen van het beheer over zijn vermogen dan wel vervreemding van de onderneming van de koper en wanneer de koper in gebreke is met stipte nakoming van enige verplichting tegenover de verkoper. Indien verkoper door het verzuim van koper genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals rente, administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minstens 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Verkoper is noch tegenover koper noch tegenover derden aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, in verband met door verkoper geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat de schade is te wijten aan grove schuld of opzet van verkoper. Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade van de koper. De koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden, met betrekking tot de door verkoper geleverde producten, tenzij rechtens vast komt te staan dat de schade te wijten is aan grove schuld of opzet van verkoper. Het bedrag van de schadevergoeding is nooit hoger dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de factuur betrekking heeft.

Artikel 13 Reclames

De koper dient geleverde zaken bij aflevering te controleren op zichtbare gebreken en te controleren of geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteit. Verkoper neemt reclames alleen in behandeling indien deze schriftelijk bij hem worden ingediend binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Reclames betreffende verborgen gebreken neemt verkoper alleen in behandeling indien opslag- en gebruiksvoorschriften zoals opgegeven door de verkoper zijn nageleefd en de reclame binnen 8 dagen na ontdekking van het verborgen gebrek schriftelijk is ingediend. Een geborgen gebrek dient uiterlijk binnen 6 weken na aflevering gereclameerd te zijn. In geval van een gegronde en naar behoren ingediende klacht is verkoper te zijner keus alleen verplicht tot het verlenen van prijskorting op goederen, het alsnog verbeteren van de goederen, het ruilen of tegen restitutie van de koopprijs terugnemen van de goederen.

Artikel  14 Toepasselijk recht

Alle geschillen, gerezen tussen verkoper en koper, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Lukt dit niet dan zal volgens Nederlands recht worden berecht door de bevoegde rechter, in het rechtsgebied waarbinnen het bedrijf van verkoper statutair gevestigd is. Ten aanzien van disputen over vertalingen van deze voorwaarden zal het Nederlands origineel bindend zijn.